Memory Lost (2016)

Mei Ren Wei Xian3, Mei Ren Wei Xian, Mei Ren Wei Xian2, 美人为馅

Drama , Detective , Mystery , Romance , Chinese | Episodes 36

8 5390 10 0

  Summary

Han Shen, Bai Jin Xi, and Xu Si Bai recovery their memory. Xu Si Bai is the true identity of the seven-person group leader will also be exposed, seven groups were also black shield group break.

  Cast

Bai White Han Chen Main Role
Yang Rong Bai Jin Xi / Su Mian Main Role
Li Evan Xu Si Bai (S) Main Role
Allen Ren Zhang Mu Han Supporting Role
Liu Luke Lao Dao [Young] Supporting Role
Nan Fu Long Leng Mian / Chi Chen Supporting Role
Chu Willams Ji Zi Chang (L) Supporting Role
He Vincent Zhou Xiao Zhuan Supporting Role
Zhao Yu Xi Gu Ran Supporting Role
Tian Tim Luo Bin (R) Supporting Role
Price Tom Qin Wen Long Supporting Role
Sun Cindy Xin Jia (E) Supporting Role
Wang Yu Shi Heng Supporting Role
Deng Sha Si Si Supporting Role
Zhao Yi Qin Mu Fang Cheng (M) Supporting Role
Jin Hao Chen Fang Xu Supporting Role
Liang Ariel Xia Zi Qi Supporting Role
Chen Ivan Yan Er [CS Member] Supporting Role
Zhang Zhe Han [Guy in the Dream] Guest Role
Yalkun Merxat Xie Lu (T) Unknown Role
Qi Ji Xu Na Bo (K) Unknown Role
Zhang Yi Jie Xia Jun Ai (A) Unknown Role
Hai Karina Ma Xiao Fei Unknown Role
Zhao Shun Ran Xiao Yao Unknown Role