Yanxi Palace: Princess Adventures (2019)

Jin Zhi Yu Ye, 金枝玉叶

Drama , Drama , Historical , Life , Romance , Chinese | Episodes 6

8 1302 10 0

  Summary

A determined Qing dynasty princess contends with palace intrigue and a vendetta against her family while navigating the treacherous terrain of romance.

  Cast

Liu En Shang Li Yu [Head Eunuch] Support Role
Wu Jin Yan Wei Ying Luo / Consort Ling Support Role
Nie Yuan Emperor Qianlong Support Role
Wang He Run Princess Zhao Hua Main Role
Wang Yi Zhe Fu Kang An [Er Qing's son] Main Role
Xu Xiao Nuo Si Wan Ge Ge [Adopted daughter of the Emperor] Main Role
Wang Yu Wei La Wang Duo Er Ji [Prince] Main Role
Su Qing Er Qing [Fu Kang An's mother] Guest Role
Hui Kai Dong Unknown Role